top of page

Administrador de Finques i Advocat

Jonathan Cos i Peralta

Serveis Jurídics

Àrees de Pràctica
Contractes

 

 • Elaboració de tota mena de contractes:

  • Lloguers

  • Arres

  • Compravendes

  • Lloguers amb opció a compra...

 

 

Família

 

 • Separacions.

 • Divorcis.

 • Convenis Reguladors.

 • Capítols matrimonials.

 

Successions

 

 • Testaments.

 • Divisions d'herència.

 • Acceptacions d'herència.

 

 

 

Reclamació d'Impagats

 • ​Negociacions extrajudicials per al cobrament dels deutes.

 • Reclamacions Judicials amb totes aquelles actuacions neccessàries per al desenvolupament del procediment judicial.

 • Un cop obtinguda la sentència favorable procedim a la seva execució amb la persecució de bens del deutor si no liquida el deute després de la sentència.

 

Comunitats de Veïns

 • Reclamació de quotes mensuals o extraordinàries (derrames) impagades per veïns.

 • Impugnació d'acords de Juntes de Propietaris.

 • Reclamació contra incompliments de la normativa de propietat horitzontal. (Actuacions no autoritzades per la Comunitat: instal·lació d'aparells d'aire condicionat en zones comunes, cobriments de patis comunitaris sense permís comunitari, instal·lació d'antenes en terrats comunitaris...).

Danys i Perjudicis

 • ​Reclamació d'indemnitzacions a particulars o asseguradores per accidents de tràfic o accidents fortuïts causats per terceres persones o empreses.

Desnonament d’inquilins morosos en locals i habitatges

 • ​Reclamacions judicials i extrajudicials per deutes contrets per inquilins.

 

bottom of page